Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
27/02/2020 
 
Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch 538/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Kế hoạch số: 538/Kh-UBND
Văn phòng Sở