Thực hiện Quyết định số 3313/QĐ-SKHĐT ngày 04/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về thanh tra Dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh dầu neem, cóc hành và các cây trồng bản địa khác của Công ty Cổ phần Ban Mai Ninh Thuận. Qua thanh tra đã phát hiện tồn tại, thiếu sót, vi phạm và đã được Thanh tra Sở ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối Chủ đầu tư.

Ngày 05 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 tại Quyết định số 02/QĐ-UBND. Theo đó, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát: “Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 115 của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 416 về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Tỉnh để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ đẩy mạnh khởi nghiệp doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 41 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018.

Dự án kêu gọi đầu tư

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận(23/01/2018)

Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 236/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 16 giờ ngày 27/02/2018).  

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan RangTháp Chàm(23/01/2018)

 

Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 242/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(23/01/2018)

Ngày 18/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 196/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website