Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chính phủ và của các địa phương. Năm 2018 là năm bản lề của giai đoạn 2016-2020 càng đòi hỏi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương càng phải có tính logic, khả thi, phù hợp với diễn biến thực tế và tính đến các dự báo trong tương lai.

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website