Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại công văn số 3889/UBND-KGVX ngày 22/9/2016 về đánh giá việc triển khai chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo và vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ thông qua công cụ kiểm toán xã hội và sự hỗ trợ của Unicef thông qua dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Ban Dân tộc và UBND các huyện Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam triển khai thực hiện

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website