Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 
06/10/2021 
 
Ngày 06/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 114/QĐ-SKHĐT về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021.
Đính kèm chi tiết: 114/QĐ-SKHĐT