Thủ tục Hành chính
Thủ tục Hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
06/07/2021 
 
Ngày 05/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 1237/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Quyết định: 1237/QĐ-UBND
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT