Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 
11/06/2020 
 
Ngày 11/06/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2030/SKHĐT-EDO về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.
Đính kèm chi tiết: 2030/SKHĐT-EDO
Văn phòng Sở