Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
Báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số. 
14/08/2021 
 
Ngày 14/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3178/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyể đổi số.
Đính kèm chi tiết: 3178/SKHĐT-ĐKKD