Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
báo cáo công khai quyết toán năm 2018 
05/04/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:1198 / SKHĐT-VP

V/v báo cáo công khai quyết toán năm 2018.

                     Ninh Thuận, ngày   05  tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:  Sở Tài chính.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

          I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc:

          1. Số đơn vị chưa công khai: 0

          2. Số đơn vị thực hiện công khai:

STT

Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Đúng nội dung

Chưa đúng nội dung

Đúng hình thức

Chưa đúng hình thức

Đúng thời gian

Chưa đúng thời gian

I

Đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Sở

x

 

x

 

x

 

2

Văn phòng phát triển kinh tế

x

 

x

 

x

 

II

Đơn vị được NSNN hỗ trợ thuộc, trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

II. Nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định: Không.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Giám đốc Sở (b/c);

- VPPTKT;

- Lưu  VT,KT.

                

 

KT.GIÁM ĐỐC

                  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ

 

 
Tin đã đưa
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)