Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 
13/02/2020 
 
Ngày 13/02/202, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 340/SKHĐT-EDO về việc đề nghị ban hành  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.
Đính kèm: 340/SKHĐT-EDO
Văn phòng Sở