Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
28/07/2020 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trạm dừng chân Chín Nghia
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tu 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
40/2008/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBNDQuy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông tư số 46/2010/TT-BTC 08/04/2014 Thông tư số 46/2010/TT-BTC Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Thuận
Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Quyết định 12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
Thông tư số 04/2014/TT-BTM 27/01/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BTM Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND 25/01/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nghành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định 05/2014/QĐ-TTg 15/01/2014 Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg 14/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg 14/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT 09/01/2014 Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Nghị định số 01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định 216/2013/NĐ-CP 24/12/2013 Nghị định 216/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP:Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định 211/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách