Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT 
12/08/2020 
 
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 10/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2833/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 2833/UBND-KTTH ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét giải quyết./.

Đính kèm: Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 2833/UBND-KTTH ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Đấu thầu