Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
12/10/2021 
 
Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT) về Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022;
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư thuộc tỉnh và các Đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TTBKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn./.
(Đính kèm: Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT