Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Tình hình thực tế kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch năm 2020 
03/06/2020 
 
Ngày 29/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn số 329/BC-UBND về Tình hình thực tế kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
Đính kèm chi tiết: 329/BC-UBND
Văn phòng Sở