Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2020 
05/10/2020 
 
Trong tháng 9 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 399 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 48 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 682 tỷ đồng và 24 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 15 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 167 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 379 lao động.
Trong 9 tháng năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 2.929 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 542 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31,6% so cùng kỳ, vốn đăng ký trên 4.178 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ và 231 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 4,5% so cùng kỳ; 94 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 17,5% so cùng kỳ; 1.024 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 36,7% so cùng kỳ; 61 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 19,7% so cùng kỳ; 59 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,2% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 3.335 lao động, bằng 46,6% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 53,2%. 
Nổi bật, trong 9 tháng năm 2020, có 118 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ, với số vốn tăng thêm 7.857 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so cùng kỳ, nâng tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký đưa vào hoạt động trong nền kinh tế 12.035 tỷ đồng. Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 30/9/2020 có 3.603 doanh nghiệp/58.629 tỷ đồng, bình quân 16,2 tỷ đồng/01 DN.
Đăng ký kinh doanh