Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2020 
03/09/2020 
 
Trong tháng 8 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 471 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 81 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 516,9 tỷ đồng và 19 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 07 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 197 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 483 lao động.
       Trong 8 tháng năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 2.540 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 494 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,2% so cùng kỳ, vốn đăng ký 3.496,8 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ và 207 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 4,5% so cùng kỳ; 90 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 20% so cùng kỳ; 872 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 35,6% so cùng kỳ; 46 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 33,3% so cùng kỳ; 55 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,1% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 2.956 lao động, bằng 43% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 54,3%.
          Nổi bật, trong 8 tháng năm 2020, có 105 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ, với số vốn tăng thêm 7.682,7 tỷ đồng, nâng tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký đưa vào hoạt động trong nền kinh tế 11.179,5 tỷ đồng.
          Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/8/2020 có 3.550 doanh nghiệp/57.956 tỷ đồng, bình quân 16,3 tỷ đồng/01 DN.
Đăng ký kinh doanh