Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2020 
03/09/2020 
 

Trong tháng 7 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 446 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 102 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 461,9 tỷ đồng và 39 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 04 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 07 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 156 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 628 lao động.

Trong 7 tháng năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 2.081 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 413 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,1% so cùng kỳ, vốn đăng ký 2.979,8 tỷ đồng, bằng 96,7% so cùng kỳ và 188 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 11,9% so cùng kỳ; 85 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 18,1% so cùng kỳ; 679 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 22,3% so cùng kỳ; 39 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 35% so cùng kỳ; 50 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,1% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 2.473 lao động, bằng 36,8% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 53,8%.

Nổi bật, trong 7 tháng năm 2020, có 83 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ, với số vốn tăng thêm 6.818,9 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so cùng kỳ, nâng tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký đưa vào hoạt động trong nền kinh tế 9.798,7 tỷ đồng.

Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/7/2020 có 3.476 doanh nghiệp/59.007 tỷ đồng, bình quân 16,9 tỷ đồng/01 DN.

Đăng ký kinh doanh