Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 
09/07/2020 
 

Trong tháng 6 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 390 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 75 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 461,9 tỷ đồng và 102 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 07 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 04 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 118 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 405 lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 1.650 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 311 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,7% so cùng kỳ, vốn đăng ký 2.088,6 tỷ đồng, bằng 81,1% so cùng kỳ và 149 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 3,5% so cùng kỳ; 81 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 32,8% so cùng kỳ; 532 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 17,2% so cùng kỳ; 32 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 33,3% so cùng kỳ; 40 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 1.845 lao động, bằng 29,6% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 54,7%.

Nổi bật, trong 06 tháng đầu năm 2020, có 62 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ, với số vốn tăng thêm 5.557 tỷ đồng, tăng 5,7 lần so cùng kỳ, nâng tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký đưa vào hoạt động trong nền kinh tế 57.119 tỷ đồng.

Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 30/6/2020 có 3.381 doanh nghiệp/57.119 tỷ đồng, bình quân 16,9 tỷ đồng/01 DN.
Đăng ký kinh doanh