Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 
07/05/2020 
 

Trong tháng 4 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 223 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 39 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 669, tỷ đồng và 16 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 09 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 05 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 75 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, …; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 242 lao động.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 934 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 165 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,2% so cùng kỳ, vốn đăng ký 1.233,9 tỷ đồng, giảm 6,3% so cùng kỳ và 94 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 16% so cùng kỳ; 60 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 33,3% so cùng kỳ; 301 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 4,9% so cùng kỳ; 20 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,9% so cùng kỳ; 29 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 27,5% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 1.036 lao động, bằng 20,3% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 50,3%.

Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 30/4/2020 có 3.247 doanh nghiệp/56.527 tỷ đồng.

Đăng ký Kinh doanh