Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và Quý I/2020 
01/04/2020 
 

Trong tháng 3 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 275 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 40 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký trên 211,8 tỷ đồng và 43 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 04 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 04 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 75 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, …; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 253 lao động.

Trong Quý I/2020, đã tiếp nhận và giải quyết 719 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 126 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so cùng kỳ, vốn đăng ký 564,9 tỷ đồng, bằng 65% so cùng kỳ và 78 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, tăng 39,3% so cùng kỳ; 51 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 41,7% so cùng kỳ; 228 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 14,6% so cùng kỳ; 15 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 51,7% so cùng kỳ; 21 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,8% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 794 lao động, bằng 30,9% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 48,2%.

Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/3/2020 có 3.213 doanh nghiệp/53.206 tỷ đồng.

Đăng ký Kinh doanh