Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thực hiện BCĐ Trung ương về PCTN 
29/03/2019 
 
Ngày 7/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1799/SKHĐT-TTr V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của BCDdTWW về PCTN (theo chỉ đạo tại CV số 2216/UBND-NC ngày 31/5/2018 của CT UBND tỉnh)
Đính kèm chi tiết: 1799/SKHĐT-TTr
Văn phòng Sở