Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thực hiện BCĐ Trung ương về PCTN tiếp theo 
29/03/2019 
 
Ngày 26/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2456/SKHĐT-TTr Về việc tổ chức thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2903/UBND-NC ngày 10/7/2018
Đính kèm chi tiết: 2456/SKHĐT-TTr
Văn phòng Sở