Tin khác
Tin khác
Thực hiện “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân” trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
27/05/2021 
 

Ngày 11 tháng 3 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP “Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân”. Theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Thông tư được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

1. Cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện quy tắc ứng xử chung

Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân phải lưu ý về tinh thần và thái độ làm việc tại Trụ sở tiếp công dân: Tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…;

Về trang phục, tác phong làm việc: Khi làm việc tại nơi tiếp công dân và trong thời gian thực thi nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu; Sử dụng trang phục ngành, đeo thẻ, biển tên, cầu vai, cấp hàm đúng quy định; Có tư thế, tác phong nghiêm túc, lịch sự. Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, thời gian tiếp công dân; Thời gian theo kế hoạch làm việc khi giải quyết khiếu nại, tố cáo; Không làm việc riêng hay rời trụ sở mà không có lý do chính đáng. Không được uống rượu, bia trong cơ quan; Không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Khi giao tiếp qua điện thoại và các phương thức giao tiếp trực tuyến khác, phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; Trao đổi ngắn gọn, cụ thể với âm lượng vừa đủ nghe, thái độ hòa nhã. Sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Không sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc; Không sử dụng thư điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, quản lý; giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tôn trọng, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức cấp dưới; Công tâm, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức.

Cán bộ tiếp công dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phải lưu ý ứng xử với cấp trên và với đồng nghiệp: Phải có thái độ tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo, điều hành và phân công công việc của cấp trên; Đóng góp ý kiến với cấp trên với tinh thần xây dựng, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cấp trên. Chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; Chân thành, thân thiện trong quan hệ với đồng nghiệp; Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp.

Khi ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí: Ứng xử có văn hóa, tôn trọng danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác; Chân thành, có tinh thần hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ công tác có phát ngôn, thái độ, hành vi không phù hợp thì phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt xử lý phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật. Có thể trả lời phỏng vấn, khảo sát dựa trên kinh nghiệm công tác chuyên môn nhưng không được làm lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

2. Đối với ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụ thể như sau:

a. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; Thủ tục đơn giản, thuận tiện; Giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; Tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; Có thái độ đúng mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày; Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; Hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; Trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

b. Trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ, công chức, viên chức lưu ý thực hiện những nhiệm vụ sau: Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Hướng dẫn, giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật; Tham mưu giải quyết thấu đáo theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, công khai quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy trình thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm các đề nghị của tổ chức và cá nhân được giải quyết đúng pháp luật; Khi xác minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, khách quan; Trường hợp hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo có sai sót, chậm, muộn phải nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi theo quy định; Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp công dân không được gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; Làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo.

ThS. Phạm Hồng Lương

Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết KN, TC

Thanh tra Sở