Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 
01/04/2020 
 
Ngày 01/4/2020, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông báo số 942/SKHĐT-VP về việc Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Đính kèm chi tiết: 942/SKHĐT-VP
Văn phòng Sở