Tin khác
Tin khác
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
20/04/2020 
 
Ngày 03 tháng 4 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 01/CĐ-BKHĐT về biện pháp bảo đảm sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid

Theo Công điện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương về: tăng trưởng kinh tế (các chỉ tiêu như GRDP, thu ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu, khách du lịch...); đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã giải thể, tạm dừng hoạt động,....); đời sống người dân (tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu,...) công nhân và người lao động (số lượng người lao động mất việc, tạn ngừng việc, giảm lương, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp,..); các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng (số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người có công với cách mạng cần hỗ trợ,..).

2. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, HĐND tỉnh, thành phố.

3. Chỉ đạo hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

4. Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư công.

5. Nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất cơ chế tổng hợp và chia sẻ về các đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 nêu tại mục 1 Công điện này.

6. Các nội dung đánh giá và giải pháp nêu trên đề nghị gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử ktdp@mpi.gov.vn va thktqd@mpi.gov.vn vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng./.

Tổng hợp - Quy hoạch 
Tin đã đưa
(28/07)
(22/07)
(16/07)
(03/07)
(02/07)
(02/06)
(02/06)
(17/05)
(09/05)
(09/05)