Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
17/09/2021 
 
Ngày 17/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-SKHĐT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 102/QĐ-SKHĐT
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT