Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu duyệt quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
31/07/2019 
 

   UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

 

Số: 2640 /SKHĐT-VP

                       Ninh Thuận, ngày  31 tháng 7 năm 2019.

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu duyệt quyết toán

thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018

của các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-SKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó, thời gian niêm yết công khai là 90 ngày, kể từ ngày 05/4/2019.

 Nay thông báo đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết, kể từ ngày 31/7/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư kết thúc niêm yết công khai số liệu số liệu duyệt quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 1191/QĐ-SKHĐT ngày 05/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận./.

Nơi nhận :

- Sở Tài chính;

- BGĐ Sở (b/cáo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Trang thông tin của Sở KHĐT;

- Niêm yết công khai

- Lưu VP - VT.

                   

TL.GIÁM ĐỐC

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Quế Phương

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)