Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 
08/04/2019 
 

   UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

 

Số: 1219 /SKHĐT-VP

                       Ninh Thuận, ngày  08 tháng 4 năm 2019.

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4551/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, thời gian niêm yết công khai là 90 ngày, kể từ ngày 01/01/2019.

 Nay thông báo đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết, kể từ ngày 08/4/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Ngành Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 4551/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018  của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- BGĐ Sở (b/cáo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Trang thông tin của Sở KHĐT;

- Lưu VP - VT.

                    

TL. GIÁM ĐỐC

 Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Quế Phương

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)