Quy hoạch
Quy hoạch
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 
05/10/2015 
 
Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập tin đính kèm: Quyetdinh1222.2011.TTg.pdf