Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
31/10/2021 
 
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT