Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
28/10/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3622/QĐ-SKHĐT

  Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng,

Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN

 

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 126/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ - SKHĐT ngày 14/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Đồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trương Xuân Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng;

          3. Ông Nguyễn Hoàng Thái, Phó Giám đốc Sở: : Phó Chủ tịch Hội đồng;

          4. Ông Phan Ninh Thuận: Đảng ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Ủy viên;

          5. Ông Trương Văn Tiến - Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Ủy viên;

            6. Ông Nguyễn Quang Quân - Chuyên viên Văn phòng Sở: Ủy viên;

          7. Ông Huỳnh Đức Thọ - Chuyên viên Văn phòng Sở: Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Văn phòng Sở: Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển:

 

- Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm; thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển.

- Nhận Hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển.

- Tổ chức thi tuyển theo Kế hoạch, báo cáo kết quả thi tuyển.

- Tổ chức chấm thi, họp về kết quả của từng công chức tham gia thi tuyển; đồng thời chọn công chức có số điểm cao nhất trong những người đạt từ 50 điểm trở lên của mỗi phần thi và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định.

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, VT.

                        NTTH

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                 

 

Phạm Đồng

 

 

 


Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)