Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động của cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
28/05/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1822/QĐ-SKHĐT

  Ninh Thuận, ngày 28  tháng 5 năm 2019.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động của cá nhân

đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN

 

Thực hiện Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 185/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận;

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý;

Thực hiện Công văn số 1866/UBND-KGVX ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện nghiêm túc quy trình quy định trong tuyển dụng công chức;

Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động của cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng đánh giá), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Đồng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trương Xuân Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng;

          3. Ông Nguyễn Hoàng Thái, Phó Giám đốc Sở: Ủy viên;

          4. Ông Phan Thanh Đức, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên;

            5. Ông Trần Việt Quốc, Bí thư Chi đoàn: Ủy viên

6. Bà Nguyễn Huỳnh Quế Phương, Quyền Chánh Văn phòng Sở: Thư ký Hội đồng đánh giá.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá: Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đánh giá Chương trình hành động của cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở xem xét bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Điều 3. Nội dung, hình thức và cách thức đánh giá theo văn bản chỉ đạo số 1866/UBND-KGVX ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện nghiêm túc quy trình quy định trong tuyển dụng công chức; và văn bản hướng dẫn đánh giá Chương trình hành động của Sở Nội vụ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND tỉnh (b/c);      

- Sở Nội vụ;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Lưu: VP, VT.

                        NTTH

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Đồng

 

 

 

Văn phòng Sở