Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 
05/04/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1191 /QĐ-SKHĐT

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018


 

 

 


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

 

          Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo phụ biểu phụ biểu chi tiết: Biểu số 4, Biểu số 5.

Thời gian công khai: 90 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai.

 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                              

- Như  Điều 2;

- Sở Tài chính;

- BGĐ Sở (b/cáo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Niêm yết công khai;

- Trang thông tin của Sở KHĐT;

- Lưu: VT, KT.       

 

                               

KT.GIÁM ĐỐC

                  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)