Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
08/10/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 3408 /QĐ-SKHĐT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Ninh Thuận, ngày 8 tháng 10  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-SKHĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ vào việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã ban hành trước đây.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

    Nơi nhận:

   - Như điều 2;

   - Sở KH&CN;

   - Chi cục TCĐLCL;

   - Lưu: Ban ISO.

                        GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                       Phạm Đồng                

 

                                     

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)