Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
24/09/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 


Số:  3236/QĐ-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Ninh Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai
và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

 


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-SKHĐT ngày 08/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Ban chỉ đạo:

1. Ông Phạm Đồng- Giám đốc Sở: Trưởng ban chỉ đạo ISO;

2. Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO;

3. Ông Nguyễn Hoàng Thái - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng ban chỉ đạo ISO;

4. Bà Nguyễn Huỳnh Quế Phương – Quyền Chánh văn phòng Sở: Thành viên kiêm Tổ trưởng tổ thư ký Ban ISO;

5. Ông Trương Văn Tiến – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Thành viên;

6. Ông Đặng Đình Nam – Trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư: Thành viên;

7. Bà Lê Thị Thanh Thủy – Giám đốc Văn phòng phát triển kinh tế: Thành viên;

II. Tổ thư ký:

1. Bà Nguyễn Huỳnh Quế Phương – Quyền Chánh văn phòng Sở: Tổ trưởng tổ thư ký Ban ISO;

2. Ông Lê Thanh Bình – Phó trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư: Tổ phó tổ thư ký Ban ISO;

3. Ông Nguyễn Song Quốc Bảo – Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh: Tổ viên;

4. Ông Hán Ngọc Tiến – Chuyên viên Văn phòng Sở: Tổ viên;

5. Ông Huỳnh Đức Thọ – Chuyên viên Văn phòng Sở: Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Đức Hoàng Minh – Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng phát triển Kinh tế (EDO): Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

I. Ban chỉ đạo:

1. Chủ trì, trực tiếp biên soạn hoặc phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm biên soạn các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

2. Phối hợp với các chuyên gia tư vấn lập và thống nhất kế hoạch soạn thảo tài liệu, đào tạo và phổ biến áp dụng các tài liệu đến tất cả các phòng, bộ phận, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình triển khai áp dụng;

3. Chỉ đạo duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

4. Quyết định các biện pháp khen thưởng, các hình thức kỷ luật để đảm bảo tiến độ và công việc thuộc dự án.

II. Trưởng Ban chỉ đạo ISO:

1. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để hệ thống quản lý chất lượng đuợc thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến;

2. Đảm bảo mọi cán bộ, công chức có nhận thức rõ ràng, đầy đủ về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và tham gia tích cực vào các quá trình của hệ thống quản lý;

3. Đảm bảo tất cả các tài liệu đã được phê duyệt thuộc hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị được triển khai áp dụng nghiêm túc, toàn diện và luôn được xem xét, cải tiến để luôn phù hợp, hiệu quả;

4. Trong phạm vi trách nhiệm, được quyết định các biện pháp để nâng cao hiệu lực và tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng;

6. Làm đầu mối thực hiện việc giao dịch, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài về hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị (kể cả tổ chức chứng nhận, khi cần thiết);

7. Đảm bảo thúc đẩy các phòng, đơn vị trong cơ quan nhận thức được các nhu cầu và mong đợi của khách hàng, pháp luật và chuyển thành các yêu cầu phải đáp ứng trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. Tổ Thư ký:

1. Làm đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin với đơn vị tư vấn, báo cáo kịp thời đến Trưởng ban chỉ đạo ISO để chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc theo kế hoạch xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị;

2. Làm đầu mối theo dõi, kiểm soát tiến độ hoàn thành và tập hợp các tài liệu do các phòng, đơn vị thuộc đơn vị tham gia biên soạn thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để trình Chủ tịch đơn vị phê duyệt ban hành;

3. Báo cáo định kỳ bằng văn bản về tiến độ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trực tiếp đến Trưởng ban chỉ đạo ISO để điều hành chung;

4. Quản lý, kiểm soát việc phát hành, phân phối tài liệu, lưu trữ hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng;

5. Làm đầu mối xây dựng các kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ, tổng hợp ý kiến của lãnh đạo về chất lượng và duy trì các hồ sơ liên quan;

6. Được quyền yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo ISO;

7. Được hỗ trợ các điều kiện, phương tiện làm việc thích hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã ban hành trước đây.

Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chi Cục TCĐLCL;

- Ban Giám đốc Sở;

- Trang thông tin điện tử Sở;

- Lưu: VT, Ban ISO.

 

                      

 

 

 

 

                  Phạm Đồng

                                               

Văn phòng Sở