Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
28/10/2019 
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỨC DANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3626/QĐ-SKHĐT

Ninh Thuận, ngày 28  tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi

và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển các chức danh Trưởng phòng,

Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÁC CHỨC DANH TRƯỞNGPHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

          Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ - SKHĐT ngày 14/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

          Căn cứ Kế hoạch số 3486/KH-SKHĐT ngày 14/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận;

          Căn cứ Quyết định số       /QĐ-SKHĐT ngày    /     /2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

          1. Bộ phận ra đề thi:

 Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng;

2. Bộ phận chấm thi viết và chấm thi trình bày Đề án:

- Ông Phạm Đồng - Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Nguyễn Hoàng Thái - Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Bộ phận coi thi:

- Ông Phan Ninh Thuận - Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Quang Quân - Chuyên viên Văn phòng Sở: Tổ viên.

4. Bộ phận phách thi:

- Ông Trương Văn Tiến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Tổ trưởng;

- Ông Huỳnh Đức Thọ - Chuyên viên Văn phòng Sở: Tổ viên.

Điều 2. Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư (ban hành kèm theo Quyết định số 3485/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

                            CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH

- Lưu: VT, Hồ sơ thi tuyển chức danh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

  Phạm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)