Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
21/10/2019 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3525/QĐ-SKHĐT

 

     Ninh Thuận,  ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN

 

          Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

          Căn cứ vào Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

          Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

          Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức lại Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận;

          Căn cứ quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Đồng - Giám đốc Sở: Trưởng ban.

2. Ông Trương Xuân Vỹ - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng ban (thường trực).

3. Ông Nguyễn Hoàng Thái - Phó Giám đốc Sở: Phó Trưởng ban.

4. Ông Phan Ninh Thuận - Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch: Ủy viên.

5. Ông Trương Văn Tiến - Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh: Ủy viên.

6. Bà Nguyễn Huỳnh Quế Phương - Quyền Chánh Văn phòng Sở: Ủy viên.

7. Ông Đặng Đình Nam - Trưởng phòng Phòng Đấu thầu, thẩm định giám sát và đánh giá đầu tư: Ủy viên.

8. Bà Nguyễn Thị Như Thy - Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã: Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai.

2. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổ chức tập huấn, đào tạo, diễn tập cho các lực lượng tham gia  hoạt động phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai.

4. Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố do thiên tai thì tiếp nhận nhiệm vụ và chỉ đạo ứng cứu, xử lý các yêu cầu phát sinh, quyết định các biện pháp chữa cháy, khắc phục sự cố thiên tai và các sự cố khác.

5. Tổ chức công tác thông tin liên lạc, công tác hậu cần, họp rút kinh nghiệm toàn diện về vụ cháy, cứu nạn, cứu hộ để đánh giá những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm các ông có tên sau đây:

1. Lê Thanh Bình - Phó trưởng phòng Phòng Đấu thầu, thẩm định giám sát và đánh giá đầu tư: Đội trưởng.

2. Huỳnh Đức Thọ - Chuyên viên Văn phòng Sở: Đội phó.

3. Phạm Thanh Tuấn - Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh: Đội phó.

4. Nguyễn Song Quốc Bảo - Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh: Đội viên.

5. Nguyễn Trường An - Chuyên viên Thanh tra Sở: Đội viên.

6. Lưu Trọng Nghĩa - Chuyên viên Thanh tra Sở: Đội viên.

7. Nguyễn Trung Khánh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Đội viên.

8. Bá Trung Học - Chuyên viên Phòng Đấu thầu, thẩm định giám sát và đánh giá đầu tưĐội viên.

9. Nguyễn Quang Quân - Chuyên viên Văn phòng Sở: Đội viên.

10. Lê Quang Hữu - Bảo vệ cơ quan: Đội viên.

Điều 4. Nhiệm vụ của Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai

Đội trưởng đội phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai có trách nhiệm phân công các thành viên trong đội thực hiện các nhiệm vụ:

1. Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai.

2. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, kho lưu trữ, các tài sản khác.

3. Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố thiên tai thì nhanh chóng sử dung các phương tiện tại chỗ để dập tắt đám cháy và xử lý các sự cố khác.

4. Di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực cháy, nổ; nhanh chóng thông báo, sơ tán người khỏi khu vực cháy nổ.

5. Nhanh chóng báo cáo cho Ban chỉ đạo biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy, sự cố; khẩn trương liên hệ cho Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp 114.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2612/QĐ-SKHĐT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an tỉnh;

- Lưu: VT, VP.

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đồng

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)