Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019(14/12/2018)

Kế hoạch công tác thanh tra,  kiểm tra năm 2019
(Quyết định số 4319/QĐ-SKHĐT)

Quyết định quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(10/05/2019)

Quyết đinh quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định  số 22/2019/QĐ-UBND)