Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 của Sở KHĐT đối với các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế 
29/03/2019 
 
Ngày 12/2/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-SKHĐT về Phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 của Sở KHĐT đối với các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế.
Đính kèm chi tiết: 495/QĐ-SKHĐT
Văn phòng Sở