Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
DANH MỤC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ  
03/06/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Đơn vị ban hành

Trích yếu

Đường dẫn điện tử (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

A

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN

I

Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN

1.1

Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo PCTN

1

Kế hoạch  công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN năm 2018

số 25-CTr/ĐU

23/3/2018

Đảng ủy Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CY/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

2

Kế hoạch PCTN

Kế hoạch 1249/KH-SKHĐT

23/4/2018

Sở KH&ĐT

 Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020

1249/KH-SKHDT

 

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ

3

Thực hiện  BCĐ Trung ương về PCTN

công văn số 1799/SKHĐT-TTr

07/6/2018

Sở KH&ĐT

Thực hiện BCĐ Trung ương về PCTN

1799/SKHDT-TTR

 

 

4

Thực hiện kết luận  BCĐ Trung ương về PCTN

công văn số 2456/SKHĐT-TTr

23/7/2018

Sở KH&ĐT

Thực hiện kết luận BCĐ Trung ương về PCTN

2456/SKHDT-TTR

 

 

1.1.1

Yêu cầu nội dung

 

Đầy đủ nội dung yêu cầu

1.1.2

Yêu cầu về tính kịp thời

 

Kịp thời ngay sau khi có công văn chỉ đạo các cấp

1

Chương trình, Kế hoạch PCTN

2

Kế hoạch PCTN

Kế hoạch 690/KH-SKHĐT

12/3/2018

Sở KH&ĐT

 Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN năm 2018

690/KH-SKHDT

 

 

2

Kế hoạch PCTN

Kế hoạch 1249/KH-SKHĐT

23/4/2018

Sở KH&ĐT

 Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020

1249/KH-SKHDT

 

 

1.2.1

Về hình thức văn bản

 

Đáp ứng yêu cầu

1.2.2

Về nội dung

 

Đáp ứng yêu cầu

2

Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng

2.1

Ban hành Kế hoạch

2

Quyết định  phê duyệt Kế hoạch

Quyết định số 12/QĐ-UBND 

11/1/2018

UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngan sách nhà nước năm 2018

12/QD-UBND

 

3

Quyết định  phê duyệt Kế hoạch

Quyết định số 402/QĐ-UBND 

15/11/2018

UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách dặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

402/QD-UBND

 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ

4

Kế hoạch Cắt giảm chi phí doanh nghiệp

Kế hoạch 399/KH-UBND

30/01/2019

UBND tỉnh

 Chương trình hành động Cắt giảm chi phí doanh nghiệp

399/KH-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ

5

Công văn chấn chỉnh công tác đấu thầu

Công văn só 543/UBND-QHXD

 05/02/2018

UBND tỉnh

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

543/UBND-QHXD

Thực hiện Chỉ thị  số 47/CT-TTg ngày 12/12/2017 của Chính phủ

6

Quyết định  phê duyệt Kế hoạch công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018

Quyết định số 495/SKHĐT-EDO 

12/2/2018

Sở KH&ĐT

phê duyệt Kế hoạch công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 đối với các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế

495/SKHDT-EDO

 

 

7

 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2018

Kế hoạch 2485/KH-SKHĐT

31/7/2018

Sở KH&ĐT

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2018 của Sở

 2485/KH-SKHDT

 

 

8

Kế hoạch  rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  về lĩnh vực KHĐT năm 2018

Kế hoạch số 197/SKHĐT-TTra

18/01/2018

Sở KH&ĐT

 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở

 

 

2.1.1

Về hình thức Kế hoạch

 

Đáp ứng nội dung yêu cầu

2.1.2

Xác định mục tiêu

 

2.1.3

Xác định những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể

 

2.1.4

Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Kết quả thực hiện xây dựng thể chế

1

Quyết định sửa đổi

Quyết định só 69/2018/QĐ-UBND

 13/8/2018

UBND tỉnh

Quy định ký quỹ bảo đảm thực
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh thuận

69/2018/QD-UBND 

 

 

2.3

Có kiến nghị hoàn thiện thể chế

1

Kiến nghị ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành

Báo cáo số 129/BC-SKHĐT

11/1/2019

Sở KH&ĐT

Một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

129/BC-SKHDT

 

 

2

Kiến nghị một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2013

Quyết định số 402/QĐ-UBND 

15/11/2018

UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách dặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

402/QD-UBND

 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về

3

Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

3.1

Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN:

5

Kế hoạch thực hiện sinh hoạt "ngày pháp luật" năm 2018

Kế hoạch số 4163/KH-SKHĐT

12/12/2017

Sở KH&ĐT

Thực hiện sinh hoạt "ngày pháp luật" năm 2018

 4163/KH-SKHDT

 

 

2

Kết quả tuyên truyền

Cán bộ, công chức

3.1.1

Về hình thức: 

 

 

 

 

 

 

 

Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Về nội dung:

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng yêu cầu

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1

Xác định mục tiêu cụ thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2

Xác định những nhiệm vụ và hoạt động cụ thể

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3

Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

3.2.1

Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

 

Không có

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện chỉ thị 05/CT-TW

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của địa phương

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác thanh tra, kiểm tra

4.1

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra

1

Kế hoạch  thanh tra , kiểm tra năm 2018

Quyết định số
5190/QĐ-SKHĐT

15/12/2017

Sở KH&ĐT

Kế hoạch công tác thanh tra,
 kiểm tra năm 2018

5190/QD-SKHDT

 

 

4.1.1

Về hình thức

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng điều kiện

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Về nội dung

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng điều kiện

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1

Xác định mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2

Xác định những nhiệm vụ và hoạt động cụ thể

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3

Phân công, phân phối nguồn lực thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

4.2.1

Việc thực hiện thanh tra trách nhiệm

 

Không

4.2.2

Việc triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội:

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1

Việc triển khai kế hoạch thanh tra KTXH.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2

Kết quả thực hiện kế hoạch các cuộc thanh tra KTXH

1

Dự án chế biến tinh dầu neem, cóc hành...

71/KL-SKHĐT

7/1/2018

Sở KHĐT

 

 

 

2

Luật DN tại 06 doanh nghiệp

2007/KL-SKHĐT

22/6/2018

Sở KHĐT

 

 

 

3

Luật DN tại 05 doanh nghiệp

2202/KL-SKHĐT

6/7/2018

Sở KHĐT

 

 

 

4

Dự án KCN Phước Nam

3492/KL-SKHĐT

18/10/2018

Sở KHĐT

 

 

 

5

Dự án đào tạo lái xe Ninh Thuận 677

2989/KL-SKHĐT

10/9/2018

Sở KHĐT

 

 

 

6

Dự án Du lịch TM Ninh Hải

2480/KL-SKHĐT

31/7/2018

Sở KHĐT

 

 

 

7

Dự án khai thác chế biến đá núi Chà Bang

3593/KL-SKHĐT

26/11/2018

Sở KHĐT

 

 

 

8

Dự án đầu tư trang trại nuôi bò thịt, bó sữa, cao sản

4042/KL-SKHĐT

26/11/2018

Sở KHĐT

 

 

 

9

Dự án điện gió Phước Hải

3029/KL-SKHĐT

14/9/2018

Sở KHĐT

 

 

 

10

Dự án điện gió Phước Hữu- Duyên Hải 1

2750/KL-SKHĐT

17/8/2018

Sở KHĐT

 

 

 

11

Dự án điện gió Trung Nam

215/KL-SKHĐT

17/01/2019

Sở KHĐT

 

 

 

4.2.3

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra

 

5

Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN

5.1

Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN

5.1.1

Có quy chế phối hợp công tác giữa UBND và cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh

 

không

 

 

 

 

 

 

5.1.2

Có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp công tác với UBMTTQ

 

không

 

 

 

 

 

 

5.2

Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Tổ chức tiếp công dân

 

 

 

 

 

 

5.3.1

Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh

 

 Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo từ tháng 01-tháng 12.

5.3.2

Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác

6

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN (Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về PCTN đầy đủ)

1

 Báo cáo PCTN

Báo cáo 1992/BC-SKHĐT

20/6/2018

Sở KH&ĐT

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII đến tháng 6/2018

 

 

2

Báo cáo PCTN

Báo cáo 4221/BC-SKHĐT

6/12/2018

Sở KH&ĐT

Kết quả thực hiện kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chóng tham nhũng

 

 

3

Báo cáo thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW  năm 2018

Báo cáo 4185/BC-SKHĐT

10/12/2018

Sở KH&ĐT

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CY/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, trong năm 2018

4185/BC-SKHDT

 

 

6.1

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương

 

 

 

 

 

 

 

II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1

Thực hiện công khai, minh bạch

1.1

Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm 2018

1.2.1

Công tác cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm năm 2018

Kế hoạch số 292/KH-SKHĐT

26/01/2018

Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm

 

Công khai tại hội nghị Sơ, tổng kết và niêm yết tại bảng thông báo tại Văn phòng Sở

1.2.2

Về lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước

1.2.3

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 309/QĐ-SKHĐT

10/01/2018

Sở KH&ĐT

 

309/QĐ-SKHĐT

 

 

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quyết định số 1113/QĐ-SKHĐT

10/4/2018

Sở KH&ĐT

 

1113/QĐ-SKHĐT

 

 

Thông báo kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thông báo số 1366/SKHĐT-VP

04/5/2018

Sở KH&ĐT

 

1366/SKHĐT-VP

 

 

Thông báo kết thúc niêm yết công khai số liệu duyệt quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước và nguồn khác năm 2017

Thông báo số 2260/SKHĐT-VP

11/7/2018

Sở KH&ĐT

 

 2260/SKHĐT-VP

 

 

Công khai dự toán ngân sách

Quyết định số 4035/QĐ-SKHĐT

28/12/2018

Sở KH&ĐT

Giao dự toán cho Văn phòng Sở

4035/QD-SKHDT

 

Công khai tại hội nghị Sơ, tổng kết và niêm yết tại bảng thông báo tại Văn phòng Sở

1.2.4

Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên

 

Không

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công

 

Không

1.2.6

Về lĩnh vực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

 

Về lĩnh vực y tế

 

 

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

 

Cải cách hành chính

 

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch số 446/KH-SKHĐT

9/2/2018

Sở KH&ĐT

Rà soát thủ tục hành chính năm 2018

 

 

 

Quyết đinh công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở

Quyết đinh số 3866/QĐ-KHĐT

14/11/2018

Sở KH&ĐT

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở

3866/QD-SKHDT

 

 

3

Quyết đinh công bố danh mục thủ tục hành chính

Quyết đinh số 1920/QĐ-UBND

13/11/2018

UBND tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư

1920/QD-UBND

 

3.1

Quyết đinh công bố danh mục thủ tục hành chính

Quyết đinh số 2066/QĐ-UBND

5/12/2018

UBND tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp-nông thôn; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư

2066/QD-UBND

 

 

 

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, CCVC

3.2

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn

 

Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm năm 2018

Kế hoạch số 292/KH-SKHĐT

30/5/2018

Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm

292/KH-SKHDT
4161/BC-SKHDT

 

 

Công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

Thông báo 350/SKHĐT-VP

ngày 01/02/2018

Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm

350/SKHĐT-VP

 

 

Công khai báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, boorr nhiệm lại, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn tại EDO

Thông báo 3860/SKHĐT-VP

ngày 14/11/2018

Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm

3860/SKHĐT-VP

 

 

Kết thúc công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

Thông báo 595/SKHĐT-VP

ngày 01/3/2018

Sở KH&ĐT

Chương trình hành động thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm

595/SKHĐT-VP

 

 

Kết thúc công khai Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và quản lý hồ sơ tại Văn phòng Phát triển Kinh tế

Thông báo 4343/SKHĐT-VP

ngày 17/12/2018

Sở KH&ĐT

 

 4343/SKHĐT-VP

 

4

Kết quả của việc chuyển đổi

4.1

Đã chuyển đổi vị trí việc làm theo kế hoạch

4.2

Minh bạch tài sản, thu nhập

 

Việc kê khai

4.3

Công khai kê khai tài sản, thu nhập 2018

Công văn số 4114/SKHĐT-VP

28/11/2018

Sở KH&ĐT

Thông báo niêm yết công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức năm 2018


 

4.3.1

Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập 2018

Báo cáo số 4357/SKHĐT-VP

18/12/2018

Sở KH&ĐT

Báo cáo kết quả minh bạch, tài sản, thu nhập năm 2018

 

 

 

Việc xác minh TSTN

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Số cuộc xác minh TSTN

 

Không

 

 

 

 

 

 

5

Kết quả xác minh TSTN

 

Không

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

7

Quyết định (thay thế Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT ngày 20/01/2011 và số 78/QĐ-SKHĐT ngày 10/01/2017),

Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT

4/1/2018

Sở KH&ĐT

  Quy chế và chi tiêu quản lý và sử dụng tài sản công trong nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

 56/QD-SKHDT

 

7.1

Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị: Không phát hiện tham nhũng nên không xử lý người đứng đầu

7.2

Kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa (BPPN): Không

III

Việc phát hiện vi phạm: Không

1

Việc xử lý vi phạm: Không

1.1

PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG: Không có

1.2

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ

2

Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện

2.1

Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi

2.2

Qua công tác thanh tra

3

Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện

3.1

Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi

3.2

Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng

4

Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện

4.1

Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi

4.2

Qua hoạt động giám sát

5

Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện

5.1

Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi

5.2

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng

IV

Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện

1

Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi

1.1

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG: Không có

1.2

Xử lý hành chính

2

Xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức

2.1

Xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân

2.2

Xử lý hình sự

2.3

Kết quả điều tra tội phạm tham nhũng

3

Kết quả truy tố tội phạm tham nhũng

3.1

Kết quả xét xử tội phạm tham nhũng

3.1.1

Thu hồi tài sản tham nhũng

3.1.2

Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng

3.2

Tiền và tài sản thu hồi được qua các biện pháp hành chính

3.2.1

Tiền, tài sản thu hồi được qua thi hành bản án hình sự

3.2.2

Tỷ lệ đất đai đã thu hồi được

 

Đất đai thu hồi được qua các biện pháp hành chính

 

Đất đai thu hồi được qua thi hành bản án hình sự

Thanh tra Sở