Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 
03/01/2021 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 07/TB-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Ninh Thuận, ngày 04  tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

 

 

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

- Căn cứ Quyết định số 130/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-SKHĐT ngày 06/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định Nội quy tiếp công dân tại Sở;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021, như sau:

  1. Lịch tiếp công dân năm 2020:

Stt

Thứ

Ngày, tháng, năm

Người tiếp

công dân

Ghi chú

01

Thứ hai

05/01/2021

Giám đốc Sở

 

02

Thứ tư

05/02/2021

Giám đốc Sở

 

03

Thứ năm

05/3/2021

Giám đốc Sở

 

04

Thứ hai

06/4/2021

Giám đốc Sở

 

05

Thứ ba

05/5/2021

Giám đốc Sở

 

06

Thứ sáu

05/6/2021

Giám đốc Sở

 

07

Thứ hai

06/7/2021

Giám đốc Sở

 

08

Thứ tư

05/8/2021

Giám đốc Sở

 

09

Thứ hai

06/9/2021

Giám đốc Sở

 

10

Thứ hai

05/10/2021

Giám đốc Sở

 

11

Thứ năm

05/11/2021

Giám đốc Sở

 

12

Thứ hai

06/12/2021

Giám đốc Sở

 

* Trường hợp lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng vào lịch đi công tác, lịch họp… Giám đốc Sở ủy quyền Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp tiếp công dân.

2. Thời gian:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận.

- Địa chỉ: 57 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch Tiếp công dân để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Ban tiếp công dân tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Cổng thông tin điện tử Sở;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Đồng

Phòng Thanh tra