Tin khác
Tin khác
Lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
30/09/2021 
 
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Tô Trung, email: totrunghp@gmail.com.

Do nguồn vốn bố trí không đủ thực hiện gói thầu cả gói thầu, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu một phần trong một công việc trong gói thầu (VD: gói thầu A đã phê duyệt gồm 10 hạng mục công trình, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 hạng mục trong gói thầu này và đặt tên là A1 để đảm bảo nguồn vốn kế hoạch bố trí năm đó) với hình thức đấu thầu, hợp đồng không thay đổi theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về việc này chủ đầu tư đã nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án do không báo cáo cấp quyết định đầu tư trước khi thực hiện 02 hạng mục công trình và đã được kiểm toán, thanh tra chỉ ra.

Năm nay, địa phương có kế hoạch bố trí nguồn vốn thực hiện, để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, Chủ đầu tư trình thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu A, trong đó phần đã thực hiện gói thầu A1 thuộc gói thầu A (gói thầu A được người quyết định đầu tư phê duyệt) phần còn lại chủ đầu tư trình điều chỉnh hình thành gói thầu mới là 08 hạng mục của gói thầu A thành gói thầu B.

Tuy nhiên đơn vị thẩm định việc điều chỉnh gói thầu A thành gói thầu A1 (đã thực hiện) và gói thầu B là không có cơ sở, chưa gặp trình huống này trong quá trình thẩm định.

Kính đề nghị Quý Bộ hướng dẫn thủ tục, trình tự chủ đầu tư trình thẩm định và đơn vị thẩm định thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 33 khoản 1 và 3) quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 9) quy định trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với câu hỏi của Quý Bạn đọc, việc lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư