Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025 
28/05/2020 
 
Ngày 28/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1611/BC-SKHĐT về Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025.
Đính kèm chi tiết: 1611/BC-SKHĐT
Văn phòng Sở