Tin khác
Tin khác
Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển 
17/03/2020 
 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết, đối với Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan.

Đối với Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 nhằm triển khai các chủ trương lớn, khâu đột phá, giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển.

Thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là điều kiện căn bản và quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tại Nghị quyết đưa ra 06 nội dung, giải pháp về kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm: Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; Phát triển kinh tế biển, ven biển; Nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; Môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

                                        (Sưu tầm: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tổng hợp - Quy hoạch