Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
29/03/2019 
 
Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 5190/QĐ-SKHĐT phê duyệt Kế hoạch thanh ta, kiểm tra năm 2018 của Sở.
Thanh tra Sở