Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Kế hoạch Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch và Chánh Thanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 
17/09/2020 
 
Ngày 17/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch số 2941/KH-SKHĐT về việc Kế hoạch Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch và Chánh Thanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 2941/KH-SKHĐT
Văn phòng Sở