Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch PCTN (Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ) 
29/03/2019 
 
Ngày 23/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1249/KH-SKHĐT về Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 1249/KH-SKHĐT
Văn phòng Sở