Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch PCTN năm 2018 
29/03/2019 
 
Ngày 12/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch số 690/KH-SKHĐT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Đính kèm chi tiết: 690/KH-SKHĐT
Văn phòng Sở