Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
30/10/2014 
 
            Thực hiện Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật), với những nội dung như sau:

 (Đính kèm nội dung chi tiết)