Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 
23/09/2019 
 

  UBND TỈNH NINH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc     

 

       Số: 3190/KH-SKHĐT                         Ninh Thuận, ngày 23  tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

 

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 

 


Căn cứ quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

1. Mục đích:

- Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và có nguồn nhân lực kế cận các chức danh khi cần thiết.

- Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng tại các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, phát hiện năng lực sở trường của công chức, viên chức để có điều kiện đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

 

2. Yêu cầu:

- Trưởng Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về việc chuyển đổi vị trí công tác đến tất cả công chức, viên chức.

- Tất cả công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác của người có thẩm quyền.

- Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định và được thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên tắc và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a. Nguyên tắc:

- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức được bố trí vào lĩnh vực công tác thuộc danh mục các lĩnh vực ngành, nghề quy định tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

- Bảo đảm khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện nguyên tắc hoán vị, không làm ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan, đơn vị.

- Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

b. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

Thời hạn chuyển đổi công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tại danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi theo quy định.

II. Nội dung kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

1. Đối tượng áp dụng chuyển đổi vị trí công tác:

- Áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Việc luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

2. Phạm vi và danh mục chuyển đổi vị trí công tác:

a. Phạm vi:

Chuyển đổi vị trí công tác giữa các Phòng (từ Phòng này sang Phòng khác); trong nội bộ của các Phòng thuộc Sở; trong nội bộ của Văn phòng Phát triển kinh tế; giữa các Phòng với Văn phòng Phát triển kinh tế.

b.  Danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

- Văn phòng: Cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, kế toán, bộ phận một cửa tiếp nhận và giao trả hồ sơ dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Thanh tra: Cán bộ, công chức làm công tác thanh tra hành chánh, thanh tra chuyên ngành và phòng, chống tham nhũng.

- Phòng Tổng hợp và phòng Văn xã: Cán bộ, công chức làm công tác tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Phòng Đăng ký kinh doanh: Cán bộ, công chức làm công tác tham mưu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Phòng Thẩm định và Giám sát, đánh giá đầu tư: Cán bộ, công chức làm công tác thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Văn phòng Phát triển kinh tế: Cán bộ, viên chức làm công tác tổ chức, kế toán, bộ phận một cửa liên thông tiếp nhận và giao trả kết quả đăng ký kinh doanh và đầu tư; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý nguồn vốn ODA, NGO.

Việc chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức ngoài danh mục này do Giám đốc Sở xem xét quyết định theo thẩm quyền.

3. Những trường hợp chưa và không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo; đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái.

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời kỳ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

4. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác:

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức giữa các Phòng  thuộc Sở; giữa các phòng với Văn phòng Phát triển kinh tế do Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền. Hình thức thực hiện bằng việc ban hành Quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức.

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong nội bộ các Phòng do Trưởng các Phòng tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định. Hình thức thực hiện bằng việc ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ.

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trong nội bộ Văn phòng Phát triển kinh tế được thực hiện như sau:

+ Trường hợp chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, viên chức giữa các phòng do Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế quyết định theo thẩm quyền. Hình thức thực hiện bằng việc ban hành Quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức.

+ Trường hợp chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, viên chức trong nội bộ các phòng thuộc Văn phòng Phát triển kinh tế do Trưởng các Phòng tham mưu cho Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế quyết định theo thẩm quyền. Hình thức thực hiện bằng việc ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ.

- Chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức giữa các phòng thuộc Sở và Văn phòng Phát triển kinh tế (chuyển đổi từ công chức sang viên chức, từ viên chức sang công chức) được thực hiện theo Luật Công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

5. Số lượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2017 tại các Phòng thuộc Sở và Văn phòng Phát triển kinh tế:

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Trước mắt trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chuyển đổi 12 vị trí công tác, cụ thể:

- Chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ của các phòng thuộc Sở là 10 vị trí;

- Chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ của Văn phòng phát triển kinh tế là 02 vị trí.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm)

 

III. Tổ chức thực hiện:

          1. Văn phòng Sở:

- Tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức từ phòng này sang phòng khác; từ các phòng đến Văn phòng Phát triển kinh tế và ngược lại.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch này và báo cáo theo quy định.

2. Các Phòng thuộc Sở và Văn phòng Phát triển kinh tế:

 Chủ động triển khai, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo nội dung kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, tham mưu báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019. Yêu cầu Trưởng các Phòng  thuộc Sở và Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.

 

 

 

 

 

                                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                                         

- Sở Nội vụ (b/c);                                                                                         

- Lãnh đạo Sở;

- Các Phòng, VPPTKT;                                                                                          

- Lưu VT, CVP.                                                                                                                                    

 

              Phạm Đồng

 
 

                                                                      

Văn phòng Sở