Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
KẾ HOẠCH Chuyển đổi phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
24/09/2019 
 

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 

         Căn cứ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ vào việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

         Căn cứ theo công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

         Căn cứ Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019;                                                                                                                                                                                                                                                                       Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau:

 

STT

Công việc

Tài liệu/ hồ sơ

Tháng 9

Tháng 10

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 2

1

Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với TCVN ISO 9001:2008

 

Tài liệu đào tạo

Danh sách tham dự đào tạo

Giấy chứng nhận

 

 

X

 

 

 

2

Lập quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (có tổ thư ký ISO)

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO

 

 

 

X

 

 

3

Xây dựng, cập nhật các quy trình, hồ sơ hệ thống QLCL theo mô hình khung 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tài liệu và hồ sơ đáp ứng mô hình khung 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

X

 

 

 

4

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Tài liệu đào tạo

Danh sách tham dự đào tạo

Giấy chứng nhận

 

 

 

X

 

 

5

Đánh giá nội bộ

Hồ sơ đánh giá nội bộ

 

 

 

 

X

 

6

Công bố hệ thống quản  lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Hồ sơ công bố hệ thống quản  lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

X

 

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

- Chi cục Đo lường chất lượng tỉnh;

- Các phòng ban chuyên môn;

- Ban Giám đốc Sở;

- VPUB: LĐ, TH;

- Lưu: VT

            

 

 

 

 

 

 

Phạm Đồng

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(23/09)