Tin khác
Tin khác
Hỏi: Đầu tư trong trường hợp nào thực hiện theo Luật Đầu tư công? 
08/10/2020 
 
Hiện nay nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định rải rác ở các văn bản pháp quy khác nhau (thường là các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách). Tôi xin hỏi, trong trường hợp dự án có sử dụng “vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập” thì cơ quan nào (cơ quan chuyên môn về đầu tư công hay cơ quan chuyên môn về tài chính, ngân sách) thẩm định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp cũng như điều kiện được sử dụng nguồn vốn này cho đầu tư?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phải thực hiện theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Khi sử dụng nguồn vốn để dành cho đầu tư phải thực hiện theo quy trình, thủ tục của Luật Đầu tư công.
Nguồn: chinhphu.vn